Katalog informacija

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25113,85/15). Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Podaci za kontakt službenika za informiranje:

Dom učenika srednjih Škola Bjelovar
Poljana dr. Franje Tuđmana 7
43000 Bjelovar

Danijela Brajdić, bacc.admin.publ./str.spec.oec.
Tajnica Doma učenika srednjih Skola Bjelovar

Tel/fax: 043/244-731
E-mail: tajništvo@dubj.hr
Radno vrijeme: radnim danom (pon.-pet.) od 7:00 do 15:00 sati